Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Vi overveje et køb af...
Uvažujeme o koupi...
Επίσημη, με προσοχή
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Vi vil gerne angive en ordre.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Επίσημη, με ευγένεια
Vedlagt er vores endelige ordre på...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Επίσημη, με ευγένεια
Vedlagt vil du finde din ordre
V příloze najdete naší objednávku.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi angiver hermed en ordre på...
Tímto zadáváme objednávku na...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Επίσημη, με ευγένεια
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Επίσημη, με ευγένεια
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi bekræfter hermed din ordre.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Επίσημη, με ευγένεια
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Επίσημη, με ευθύτητα
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Επίσημη, με ευγένεια
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Επίσημη, με ευγένεια
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Επίσημη, με ευγένεια
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Επίσημη, με ευθύτητα
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα