Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Vi overveje et køb af...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Επίσημη, με προσοχή
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Vi vil gerne angive en ordre.
Мы хотели бы заказать
Επίσημη, με ευγένεια
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Тут же еще один наш заказ на...
Επίσημη, με ευγένεια
Vedlagt vil du finde din ordre
Тут же вы найдете наш заказ
Επίσημη, με ευγένεια
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi angiver hermed en ordre på...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Мы намерены купить у вас...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Επίσημη, με ευγένεια
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Επίσημη, με ευγένεια
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Επίσημη, με ευθύτητα
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
В приложении вы найдете две копии контракта
Επίσημη, με ευθύτητα
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi bekræfter hermed din ordre.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Επίσημη, με ευγένεια
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Επίσημη, με ευγένεια
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Επίσημη, με ευθύτητα
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Επίσημη, με ευγένεια
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Επίσημη, με ευγένεια
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Возможно ли продлить заказ до...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Επίσημη, με ευγένεια
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Επίσημη, με ευγένεια
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Επίσημη, με ευθύτητα
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα