Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Uvažujeme o koupi...
Επίσημη, με προσοχή
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Επίσημη, με ευγένεια
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Επίσημη, με ευγένεια
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
V příloze najdete naší objednávku.
Επίσημη, με ευγένεια
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Επίσημη, με ευγένεια
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Tímto zadáváme objednávku na...
Επίσημη, με ευθύτητα
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Επίσημη, με ευθύτητα
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Επίσημη, με ευγένεια
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Επίσημη, με ευγένεια
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Επίσημη, με ευθύτητα
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Επίσημη, με ευθύτητα
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Επίσημη, με ευγένεια
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Επίσημη, με ευγένεια
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Επίσημη, με ευγένεια
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Επίσημη, με ευθύτητα
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Επίσημη, με ευγένεια
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Επίσημη, με ευγένεια
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Επίσημη, με ευγένεια
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Επίσημη, με ευγένεια
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Επίσημη, με ευγένεια
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Επίσημη, με ευγένεια
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Επίσημη, με ευγένεια
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Επίσημη, με ευθύτητα
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Επίσημη, με ευθύτητα
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα