Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Επίσημη, με προσοχή
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Мы хотели бы заказать
Επίσημη, με ευγένεια
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Тут же еще один наш заказ на...
Επίσημη, με ευγένεια
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Тут же вы найдете наш заказ
Επίσημη, με ευγένεια
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Επίσημη, με ευγένεια
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Επίσημη, με ευθύτητα
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Мы намерены купить у вас...
Επίσημη, με ευθύτητα
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Επίσημη, με ευγένεια
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Επίσημη, με ευγένεια
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Επίσημη, με ευθύτητα
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
В приложении вы найдете две копии контракта
Επίσημη, με ευθύτητα
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Επίσημη, με ευθύτητα
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Επίσημη, με ευγένεια
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Επίσημη, με ευγένεια
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Επίσημη, με ευγένεια
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Επίσημη, με ευθύτητα
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Επίσημη, με ευθύτητα
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Επίσημη, με ευγένεια
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Επίσημη, με ευγένεια
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Возможно ли продлить заказ до...
Επίσημη, με ευγένεια
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Επίσημη, με ευγένεια
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Επίσημη, με ευγένεια
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Επίσημη, με ευγένεια
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Επίσημη, με ευγένεια
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Επίσημη, με ευθύτητα
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα