Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Nous considérons l'achat de...
Vi överväger att köpa ...
Επίσημη, με προσοχή
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Nous voudrions passer une commande.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Επίσημη, με ευγένεια
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Επίσημη, με ευγένεια
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Bifogat hittar ni vår beställning.
Επίσημη, με ευγένεια
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Επίσημη, με ευγένεια
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Nous désirons vous acheter...
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Επίσημη, με ευθύτητα
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Επίσημη, με ευγένεια
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Επίσημη, με ευθύτητα
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Επίσημη, με ευθύτητα
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Επίσημη, με ευγένεια
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Επίσημη, με ευγένεια
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Επίσημη, με ευγένεια
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Επίσημη, με ευθύτητα
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Επίσημη, με ευγένεια
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Επίσημη, με ευγένεια
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Επίσημη, με ευγένεια
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Επίσημη, με ευγένεια
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Επίσημη, με ευγένεια
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Επίσημη, με ευγένεια
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Επίσημη, με ευγένεια
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα