Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Nous considérons l'achat de...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Επίσημη, με προσοχή
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Nous voudrions passer une commande.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Επίσημη, με ευγένεια
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Επίσημη, με ευγένεια
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Επίσημη, με ευγένεια
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Επίσημη, με ευγένεια
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Nous désirons vous acheter...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Επίσημη, με ευγένεια
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
In allegato trova due copie del contratto.
Επίσημη, με ευθύτητα
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Επίσημη, με ευθύτητα
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Επίσημη, με ευγένεια
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Επίσημη, με ευγένεια
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Επίσημη, με ευγένεια
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Επίσημη, με ευγένεια
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Επίσημη, με ευγένεια
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Επίσημη, με ευθύτητα
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα