Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

We are considering the purchase of…
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Επίσημη, με προσοχή
We are pleased to place an order with your company for ...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
We would like to place an order.
Мы хотели бы заказать
Επίσημη, με ευγένεια
Enclosed is our firm order for…
Тут же еще один наш заказ на...
Επίσημη, με ευγένεια
Enclosed you will find our order.
Тут же вы найдете наш заказ
Επίσημη, με ευγένεια
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Επίσημη, με ευγένεια
We herewith place our order for…
Одновременно мы хотели бы заказать...
Επίσημη, με ευθύτητα
We intend to buy...from you.
Мы намерены купить у вас...
Επίσημη, με ευθύτητα
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Επίσημη, με ευγένεια
Your order will be processed as quickly as possible.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Επίσημη, με ευγένεια
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Επίσημη, με ευθύτητα
Enclosed you will find two copies of the contract.
В приложении вы найдете две копии контракта
Επίσημη, με ευθύτητα
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Επίσημη, με ευθύτητα
We hereby confirm your order.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Επίσημη, με ευγένεια
This is to confirm our verbal order dated…
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Επίσημη, με ευγένεια
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Επίσημη, με ευγένεια
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Επίσημη, με ευθύτητα
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Επίσημη, με ευθύτητα
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Would it be possible to reduce our order from...to…
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Επίσημη, με ευγένεια
Would it be possible to increase our order from…to…
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Επίσημη, με ευγένεια
Would it be possible to delay the order until…
Возможно ли продлить заказ до...
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Επίσημη, με ευγένεια
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately we cannot accept your offer because…
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Επίσημη, με ευγένεια
We would like to cancel our order. The order number is...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Επίσημη, με ευθύτητα
We are forced to cancel our order due to...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Επίσημη, με ευθύτητα
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
We see no other alternative but to cancel our order for…
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα