Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

We are considering the purchase of…
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Επίσημη, με προσοχή
We are pleased to place an order with your company for ...
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
We would like to place an order.
Am dori să plasăm o comandă.
Επίσημη, με ευγένεια
Enclosed is our firm order for…
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Επίσημη, με ευγένεια
Enclosed you will find our order.
Veți găsi atașată comanda noastră.
Επίσημη, με ευγένεια
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Επίσημη, με ευγένεια
We herewith place our order for…
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Επίσημη, με ευθύτητα
We intend to buy...from you.
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Επίσημη, με ευθύτητα
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Your order will be processed as quickly as possible.
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Επίσημη, με ευγένεια
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Επίσημη, με ευθύτητα
Enclosed you will find two copies of the contract.
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Επίσημη, με ευθύτητα
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Επίσημη, με ευθύτητα
We hereby confirm your order.
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Επίσημη, με ευγένεια
This is to confirm our verbal order dated…
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Επίσημη, με ευγένεια
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Επίσημη, με ευγένεια
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Επίσημη, με ευθύτητα
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Would it be possible to reduce our order from...to…
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Επίσημη, με ευγένεια
Would it be possible to increase our order from…to…
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Επίσημη, με ευγένεια
Would it be possible to delay the order until…
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Επίσημη, με ευγένεια
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Επίσημη, με ευγένεια
We would like to cancel our order. The order number is...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Επίσημη, με ευθύτητα
We are forced to cancel our order due to...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Επίσημη, με ευθύτητα
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
We see no other alternative but to cancel our order for…
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα