Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

We are considering the purchase of…
Estamos considerando adquirir...
Επίσημη, με προσοχή
We are pleased to place an order with your company for ...
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
We would like to place an order.
Quisiéramos hacer un pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Enclosed is our firm order for…
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Επίσημη, με ευγένεια
Enclosed you will find our order.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Επίσημη, με ευγένεια
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Επίσημη, με ευγένεια
We herewith place our order for…
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Επίσημη, με ευθύτητα
We intend to buy...from you.
Deseamos adquirir...
Επίσημη, με ευθύτητα
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Your order will be processed as quickly as possible.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Επίσημη, με ευγένεια
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Επίσημη, με ευθύτητα
Enclosed you will find two copies of the contract.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Επίσημη, με ευθύτητα
We hereby confirm your order.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
This is to confirm our verbal order dated…
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Επίσημη, με ευγένεια
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Επίσημη, με ευγένεια
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Επίσημη, με ευθύτητα
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Would it be possible to reduce our order from...to…
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Would it be possible to increase our order from…to…
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Would it be possible to delay the order until…
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Επίσημη, με ευγένεια
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Επίσημη, με ευγένεια
We would like to cancel our order. The order number is...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Επίσημη, με ευθύτητα
We are forced to cancel our order due to...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Επίσημη, με ευθύτητα
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
We see no other alternative but to cancel our order for…
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα