Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

We are considering the purchase of…
Nous considérons l'achat de...
Επίσημη, με προσοχή
We are pleased to place an order with your company for ...
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
We would like to place an order.
Nous voudrions passer une commande.
Επίσημη, με ευγένεια
Enclosed is our firm order for…
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Επίσημη, με ευγένεια
Enclosed you will find our order.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Επίσημη, με ευγένεια
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Επίσημη, με ευγένεια
We herewith place our order for…
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Επίσημη, με ευθύτητα
We intend to buy...from you.
Nous désirons vous acheter...
Επίσημη, με ευθύτητα
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Επίσημη, με ευγένεια
Your order will be processed as quickly as possible.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Επίσημη, με ευγένεια
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Επίσημη, με ευθύτητα
Enclosed you will find two copies of the contract.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Επίσημη, με ευθύτητα
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Επίσημη, με ευθύτητα
We hereby confirm your order.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Επίσημη, με ευγένεια
This is to confirm our verbal order dated…
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Επίσημη, με ευγένεια
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Επίσημη, με ευγένεια
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Επίσημη, με ευθύτητα
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Επίσημη, με ευθύτητα
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Would it be possible to reduce our order from...to…
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Επίσημη, με ευγένεια
Would it be possible to increase our order from…to…
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Επίσημη, με ευγένεια
Would it be possible to delay the order until…
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Επίσημη, με ευγένεια
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Επίσημη, με ευγένεια
We would like to cancel our order. The order number is...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Επίσημη, με ευθύτητα
We are forced to cancel our order due to...
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Επίσημη, με ευθύτητα
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
We see no other alternative but to cancel our order for…
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα