Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Chtěl(a) bych si zarezervovat...
I would like to book…
Επίσημη, με ευγένεια
Přál bych si zarezervovat...
I wish to book…
Επίσημη, με ευγένεια
Máte volná místa na...
Do you have any vacancies on…
Επίσημη, με ευγένεια
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
I would like to reserve a room on the…
Επίσημη, με ευγένεια
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Επίσημη, με ευγένεια
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
I would like to reserve…in the name of...
Επίσημη, με ευγένεια
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
We also need the following equipment and services:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Επίσημη, με ευγένεια
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Επίσημη, με ευγένεια
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Επίσημη, με ευγένεια
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Επίσημη, με ευγένεια
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Επίσημη, με ευγένεια
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Επίσημη, με ευγένεια