Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Ik zou graag ... reserveren ...
I would like to book…
Επίσημη, με ευγένεια
Ik wil graag ... reserveren ...
I wish to book…
Επίσημη, με ευγένεια
Heeft u een vrije kamer op ...
Do you have any vacancies on…
Επίσημη, με ευγένεια
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
I would like to reserve a room on the…
Επίσημη, με ευγένεια
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Επίσημη, με ευγένεια
Ik wil graag ... reserveren namens ...
I would like to reserve…in the name of...
Επίσημη, με ευγένεια
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
We also need the following equipment and services:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Επίσημη, με ευγένεια
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Επίσημη, με ευγένεια
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Επίσημη, με ευγένεια
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Επίσημη, με ευγένεια
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Επίσημη, με ευγένεια
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Επίσημη, με ευγένεια