Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

....를 예약하고 싶습니다.
Quisiera reservar...
Επίσημη, με ευγένεια
....를 예약하고 싶습니다.
Me gustaría reservar...
Επίσημη, με ευγένεια
...날에 예약 가능 한가요?
¿Tiene una habitación disponible para...
Επίσημη, με ευγένεια
....날에 방 하나를 예약하고 싶습니다.
Quisiera reservar una habitación para el...
Επίσημη, με ευγένεια
100명이 앉을 수 있는 회의실 하나를 예약하고 싶습니다.
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
Επίσημη, με ευγένεια
...의 이름으로 ...를 예약하고 싶습니다.
Quisiera reservar... a nombre de...
Επίσημη, με ευγένεια
또 저희는 아래의 물품과 장비들이 필요합니다.
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

예약 날짜를 변경하는게 가능할까요?
¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
Επίσημη, με ευγένεια
죄송하지만, 제가 같은 날에 두개의 예약을 해놓았습니다. 다른 날로 예약을 옮겨도 될까요?
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
Επίσημη, με ευγένεια
...에서 ...로 예약 날짜를 변경하여야 하는 상황이 발생했습니다.
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
회의가 끝난 후 점심을 대접할 방 하나를 더 예약하고 싶습니다.
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

죄송합니다만, .....때문에 ...의 예약을 취소해야 할 것 같습니다.
Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
Επίσημη, με ευγένεια
...때문에, 제 예약을 취소해야 하게 되어 유감입니다.
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
Επίσημη, με ευγένεια
죄송합니다만, 작은 회의실과 3개의 저녁코스를 예약했던 것을 취소해야 합니다.
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
Επίσημη, με ευγένεια
전화로 연결이 되지 않아 이렇게 이메일을 드립니다. 죄송스럽지만, 회의실을 예약했던것을 취소해야 하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Επίσημη, με ευγένεια