Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Mi ŝatus rezervi...
I would like to book…
Επίσημη, με ευγένεια
Mi deziras rezervi...
I wish to book…
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
Do you have any vacancies on…
Επίσημη, με ευγένεια
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
I would like to reserve a room on the…
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Επίσημη, με ευγένεια
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
I would like to reserve…in the name of...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
We also need the following equipment and services:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Επίσημη, με ευγένεια
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Επίσημη, με ευγένεια
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Επίσημη, με ευγένεια