Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Θα ήθελα να κρατήσω...
Я хотел бы забронировать...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήθελα να κάνω κράτηση...
Я хотел бы забронировать...
Επίσημη, με ευγένεια
Έχετε διαθέσιμα δωμάτια για...
У вас есть свободные места на...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήθελα να κρατήσω ένα δωμάτιο για...
Я хотел бы забронировать комнату на...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα θέλαμε να κρατήσουμε μια από τις αίθουσες συνεδριάσεων σας με χωρητικότητα 100 άτομα.
Мы хотели бы зарезервировать конференц. зал вместительностью 100 человек.
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήθελα να κρατήσω... στο όνομα του/της...
Я хотел бы забронировать... на имя...
Επίσημη, με ευγένεια
Επίσης χρειαζόμαστε τον παρακάτω εξοπλισμό και υπηρεσίες:
Нам также потребуется следующее оснащение и услуги:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Θα ήταν δυνατό να αλλάξουμε την ημερομηνία της κράτησης για τις...
Возможно ли изменить дату резервации на...
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, θα είμαι απασχολημένος τη μέρα που συμφωνήσαμε. Θα μπορούσαμε να αφήσουμε την κράτηση για άλλη μέρα;
К сожалению, мой день забит оговоренного числа. Возможно ли зарезервировать помещение на другую дату?
Επίσημη, με ευγένεια
Φοβάμαι ότι πρέπει να σας ζητήσω να αλλάξετε την κράτηση μου από τις... στις...
Боюсь, я вынужден просить вас перенести мой заказ с... на...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Θα ήθελα να κρατήσω ένα επιπρόσθετο δωμάτιο για το σερβίρισμα του γεύματος μετά την συνάντηση.
Я хотел бы забронировать дополнительное помещение для ланча после переговоров
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μας για τις... επειδή...
Боюсь, мне придется отказаться от забронированного... , поскольку...
Επίσημη, με ευγένεια
Λόγω..., φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου.
Ввиду..., боюсь, мне придется отказаться от зарезервированного мной...
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια μικρή αίθουσα συνεδριάσεων με γεύμα τριών πιάτων.
К сожалению, я вынужден отказаться от забронированного мной малого конференц. зала и обеда из трех блюд
Επίσημη, με ευγένεια
Δεν μπορούσα να σας τηλεφωνήσω, γι' αυτό σας γράφω αυτό το email για να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια αίθουσα συνεδριάσεων. Λυπούμε πάρα πολύ για οιανδήποτε ενόχληση έχω προκαλέσει.
Я не смог дозвониться до вас, поэтому сообщаю вам по электронной почте, что вынужден отменить нашу завтрашнюю встречу. Приношу извинения за возможные неудобства.
Επίσημη, με ευγένεια