Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Θα ήθελα να κρατήσω...
Ik zou graag ... reserveren ...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήθελα να κάνω κράτηση...
Ik wil graag ... reserveren ...
Επίσημη, με ευγένεια
Έχετε διαθέσιμα δωμάτια για...
Heeft u een vrije kamer op ...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήθελα να κρατήσω ένα δωμάτιο για...
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα θέλαμε να κρατήσουμε μια από τις αίθουσες συνεδριάσεων σας με χωρητικότητα 100 άτομα.
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήθελα να κρατήσω... στο όνομα του/της...
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Επίσημη, με ευγένεια
Επίσης χρειαζόμαστε τον παρακάτω εξοπλισμό και υπηρεσίες:
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Θα ήταν δυνατό να αλλάξουμε την ημερομηνία της κράτησης για τις...
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, θα είμαι απασχολημένος τη μέρα που συμφωνήσαμε. Θα μπορούσαμε να αφήσουμε την κράτηση για άλλη μέρα;
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Επίσημη, με ευγένεια
Φοβάμαι ότι πρέπει να σας ζητήσω να αλλάξετε την κράτηση μου από τις... στις...
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Θα ήθελα να κρατήσω ένα επιπρόσθετο δωμάτιο για το σερβίρισμα του γεύματος μετά την συνάντηση.
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μας για τις... επειδή...
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Επίσημη, με ευγένεια
Λόγω..., φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου.
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια μικρή αίθουσα συνεδριάσεων με γεύμα τριών πιάτων.
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Επίσημη, με ευγένεια
Δεν μπορούσα να σας τηλεφωνήσω, γι' αυτό σας γράφω αυτό το email για να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια αίθουσα συνεδριάσεων. Λυπούμε πάρα πολύ για οιανδήποτε ενόχληση έχω προκαλέσει.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Επίσημη, με ευγένεια