Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Θα ήθελα να κρατήσω...
Je voudrais réserver...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήθελα να κάνω κράτηση...
Je souhaiterais réserver...
Επίσημη, με ευγένεια
Έχετε διαθέσιμα δωμάτια για...
Avez-vous des chambres libres ?
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήθελα να κρατήσω ένα δωμάτιο για...
Je voudrais réserver une chambre pour le...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα θέλαμε να κρατήσουμε μια από τις αίθουσες συνεδριάσεων σας με χωρητικότητα 100 άτομα.
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήθελα να κρατήσω... στο όνομα του/της...
Je voudrais réserver... au nom de...
Επίσημη, με ευγένεια
Επίσης χρειαζόμαστε τον παρακάτω εξοπλισμό και υπηρεσίες:
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Θα ήταν δυνατό να αλλάξουμε την ημερομηνία της κράτησης για τις...
Serait-il possible de changer la date de réservation au...
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, θα είμαι απασχολημένος τη μέρα που συμφωνήσαμε. Θα μπορούσαμε να αφήσουμε την κράτηση για άλλη μέρα;
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
Επίσημη, με ευγένεια
Φοβάμαι ότι πρέπει να σας ζητήσω να αλλάξετε την κράτηση μου από τις... στις...
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Θα ήθελα να κρατήσω ένα επιπρόσθετο δωμάτιο για το σερβίρισμα του γεύματος μετά την συνάντηση.
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μας για τις... επειδή...
J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
Επίσημη, με ευγένεια
Λόγω..., φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου.
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια μικρή αίθουσα συνεδριάσεων με γεύμα τριών πιάτων.
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
Επίσημη, με ευγένεια
Δεν μπορούσα να σας τηλεφωνήσω, γι' αυτό σας γράφω αυτό το email για να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια αίθουσα συνεδριάσεων. Λυπούμε πάρα πολύ για οιανδήποτε ενόχληση έχω προκαλέσει.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Επίσημη, με ευγένεια