Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

I would like to book…
Jag skulle vilja boka ...
Επίσημη, με ευγένεια
I wish to book…
Jag önskar boka ...
Επίσημη, με ευγένεια
Do you have any vacancies on…
Har ni några lediga rum för ...
Επίσημη, με ευγένεια
I would like to reserve a room on the…
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Επίσημη, με ευγένεια
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Επίσημη, με ευγένεια
I would like to reserve…in the name of...
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Επίσημη, με ευγένεια
We also need the following equipment and services:
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Would it be possible to change the date of the booking to…
Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Επίσημη, με ευγένεια
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Επίσημη, με ευγένεια
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Επίσημη, με ευγένεια
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Επίσημη, με ευγένεια