Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

I would like to book…
Chciałbym zarezerwować...
Επίσημη, με ευγένεια
I wish to book…
Chcę zarezerwować...
Επίσημη, με ευγένεια
Do you have any vacancies on…
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Επίσημη, με ευγένεια
I would like to reserve a room on the…
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Επίσημη, με ευγένεια
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Επίσημη, με ευγένεια
I would like to reserve…in the name of...
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Επίσημη, με ευγένεια
We also need the following equipment and services:
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Would it be possible to change the date of the booking to…
Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Επίσημη, με ευγένεια
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Επίσημη, με ευγένεια
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Επίσημη, με ευγένεια
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Επίσημη, με ευγένεια