Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Formand og Administrerende Direktør
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Administrerende Direktør
Prezes i Dyrektor Zarządzający
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketingdirektør
Dyrektor ds. Marketingu
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Salgschef
Dyrektor ds. Sprzedaży
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Kundeservice Direktør
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personaledirektør
Dyrektor Działu Kadr
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Personaleafdelingsleder
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Kontorleder
Zarządca Wydziału
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Virksomheds Sekretær
Sekretarka/ Sekretarz
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Regnskabschef
Główny Księgowy
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Teknisk Direktør
Dyrektor Techniczny
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Forskning og Udviklings Direktør
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Produktionsleder
Dyrektor ds. Produkcji
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Fabriksdirektør
Dyrektor Fabryki
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται