Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Bästa herr eller fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Bäste John,
Estimata John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Vi skriver till er angående ...
Ni skribas al vi pri...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vi skriver i samband med ...
Ni skribas en rilato kun...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vidare till ...
Plu al...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Med hänvisning till ...
Kun referenco al...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Jag skriver för att fråga om ...
Mi skribas por demandi pri...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Mi skribas al vi nome de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Mi estus plej dankema, se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Jag måste fråga er om/angående ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Skulle ni kunna rekommendera ...
Ĉu vi povas rekomendi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Skulle ni kunna skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi ber er omgående att ...
Vi estas urĝe petita al...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Ni estus dankemaj, se...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi har för avsikt att ...
Ĝi estas nia intenco...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Tack på förhand...
Antaŭdankon…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tack för hjälpen med detta ärende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Om ni behöver mer information ...
Se vi bezonas pli informon...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Ni dankas vian negocon.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Hälsningar,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί