Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Tisztelt Elnök Úr!
Geachte heer President
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Tisztelt Uram!
Geachte heer
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Tisztelt Hölgyem!
Geachte mevrouw
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Geachte heer, mevrouw
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Tisztelt Uraim!
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Tisztelt Smith Úr!
Geachte heer Jansen
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Kedves Smith John!
Beste meneer Jansen
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Kedves John!
Beste Jan
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Wij schrijven u in verband met ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Továbbá...
Met betrekking tot ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
A ....ajánlásával ....
Ten aanzien van ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Érdeklődnék, hogy ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
X nevében írok Önnek ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Nem bánná, ha ...
Zou u het erg vinden om ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Lenne olyan szíves, hogy ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le lennék kötelezve, ha ...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Nagyon hálás lennék, ha ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Ik zou u willen vragen, of ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Tudna ajánlani ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
El tudná nekem küldeni a ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Kérem, hogy sürgősen ...
U wordt dringend verzocht ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Hálásak lennék, ha ...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Mi a jelenlegi ára a ....?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Az a szándékunk, hogy ...
Het is ons oogmerk om ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Előre is megköszönve segítségét...
Bij voorbaat dank.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Ik verheug mij op de samenwerking.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Várom, hogy megbeszéljük
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ha több információra van szüksége
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Értékeljük az Önök üzletét
Wij waarderen u als klant.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Várom a mihamarabbi válaszát
Ik hoor graag van u.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tisztelettel,
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός
Tisztelettel,
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Tisztelettel,
Hoogachtend,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Üdvözlettel,
Met de beste groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Üdvözlettel,
Groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί