Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Tisztelt Elnök Úr!
尊敬的主席先生,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Tisztelt Uram!
尊敬的先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Tisztelt Hölgyem!
尊敬的女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Tisztelt Hölgyem/Uram!
尊敬的先生/女士,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Tisztelt Uraim!
尊敬的先生们,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Tisztelt Hölgyem/Uram!
尊敬的收信人,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Tisztelt Smith Úr!
尊敬的史密斯先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯小姐/女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Kedves Smith John!
亲爱的约翰 史密斯,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Kedves John!
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
我们因为...给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
我们写这封信是因为...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Továbbá...
因贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
A ....ajánlásával ....
鉴于贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Érdeklődnék, hogy ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
X nevében írok Önnek ...
我代表...给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
...诚挚推荐贵公司
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Nem bánná, ha ...
请问您是否介意...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Lenne olyan szíves, hogy ...
您是否能够...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le lennék kötelezve, ha ...
如果您能...,我将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Nagyon hálás lennék, ha ...
如果您能… ,我将非常感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
您能将…发送给我吗
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
我们对接受/获得...很有兴趣
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Meg kell kérdeznem, hogy ...
我必须问您是否...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Tudna ajánlani ...
您能推荐...吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
El tudná nekem küldeni a ...
您能将...发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Kérem, hogy sürgősen ...
请您尽快按要求将...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Hálásak lennék, ha ...
如果您能...,我们将不胜感激
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Mi a jelenlegi ára a ....?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Az a szándékunk, hogy ...
我们的意向是...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Sajnálattal értesítjük, hogy...
很抱歉地通知您...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Előre is megköszönve segítségét...
提前谢谢您…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
我很期待将来有合作的可能性。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
谢谢您在这件事上的帮忙。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Várom, hogy megbeszéljük
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ha több információra van szüksége
如果您需要更多信息...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Értékeljük az Önök üzletét
和您做生意,我们觉得很愉快。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
请联系我,我的电话号码是...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Várom a mihamarabbi válaszát
期待着尽快得到您的回复。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tisztelettel,
此致
Επίσημος χαιρετισμός
Tisztelettel,
此致
敬礼
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Tisztelettel,
肃然至上
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Üdvözlettel,
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Üdvözlettel,
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί