Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Tisztelt Elnök Úr!
Kara Sinjoro Prezidanto,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Tisztelt Uram!
Estimata sinjoro,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Tisztelt Hölgyem!
Estimata sinjorino,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Estimata sinjoro/sinjorino,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Tisztelt Uraim!
Estimataj sinjoroj,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Al kiu ĝi povas koncerni,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Tisztelt Smith Úr!
Estimata sinjoro Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Kedves Smith John!
Estimata John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Kedves John!
Estimata John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Ni skribas al vi pri...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Ni skribas en rilato kun...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Továbbá...
Plu al...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
A ....ajánlásával ....
Kun referenco al...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Érdeklődnék, hogy ...
Mi skribas por demandi pri...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
X nevében írok Önnek ...
Mi skribas al vi nome de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Nem bánná, ha ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Lenne olyan szíves, hogy ...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le lennék kötelezve, ha ...
Mi estus plej dankema, se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Nagyon hálás lennék, ha ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Tudna ajánlani ...
Ĉu vi povas rekomendi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
El tudná nekem küldeni a ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Kérem, hogy sürgősen ...
Vi estas urĝe petita al...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Hálásak lennék, ha ...
Ni estus dankemaj, se...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Mi a jelenlegi ára a ....?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Az a szándékunk, hogy ...
Ĝi estas nia intenco...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Előre is megköszönve segítségét...
Antaŭdankon…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Várom, hogy megbeszéljük
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ha több információra van szüksége
Se vi bezonas pli informon...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Értékeljük az Önök üzletét
Ni dankas vian negocon.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Várom a mihamarabbi válaszát
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tisztelettel,
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός
Tisztelettel,
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Tisztelettel,
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί