Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Geachte heer President
Vážený pane prezidente,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Geachte heer
Vážený pane,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Geachte mevrouw
Vážená paní,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Geachte heer, mevrouw
Vážený pane/Vážená paní,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Geachte dames en heren
Dobrý den,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Geachte dames en heren
Všem zainteresovaným stranám,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Geachte heer Jansen
Vážený pane Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
Vážená slečno Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Beste meneer Jansen
Milý Johne Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Beste Jan
Milý Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Obracíme se na vás ohledně...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Wij schrijven u in verband met ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Met betrekking tot ...
V návaznosti na...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Ten aanzien van ...
V návaznosti na...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Píši vám, abych vás informoval o...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Ik schrijf u uit naam van ...
Píši Vám jménem...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Zou u het erg vinden om ...
Vadilo by Vám, kdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Máme zájem o získání/obdržení...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ik zou u willen vragen, of ...
Musím vás požádat, zda...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Kunt u ... aanbevelen ...
Mohl(a) byste doporučit...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
U wordt dringend verzocht ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Byli bychom vděční, kdyby...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Het is ons oogmerk om ...
Naším záměrem je, aby...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Je nám líto vás informovat, že...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bij voorbaat dank.
Děkuji Vám předem...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ik verheug mij op de samenwerking.
Těším se na možnou spolupráci.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Wij waarderen u als klant.
Vážíme si vaší práce.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Ik hoor graag van u.
Těším se na Vaší odpověď.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Met vriendelijke groet,
S pozdravem,
Επίσημος χαιρετισμός
Met vriendelijke groet,
Se srdečným pozdravem,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Hoogachtend,
S úctou,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Met de beste groeten,
Se srdečným pozdravem,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Groeten,
S pozdravem, / Zdravím,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί