Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Geachte heer President
Tisztelt Elnök Úr!
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Geachte heer
Tisztelt Uram!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Geachte mevrouw
Tisztelt Hölgyem!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Geachte heer, mevrouw
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Geachte dames en heren
Tisztelt Uraim!
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Geachte dames en heren
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Geachte heer Jansen
Tisztelt Smith Úr!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Beste meneer Jansen
Kedves Smith John!
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Beste Jan
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Wij schrijven u in verband met ...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Met betrekking tot ...
Továbbá...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Ten aanzien van ...
A ....ajánlásával ....
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Érdeklődnék, hogy ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Ik schrijf u uit naam van ...
X nevében írok Önnek ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Zou u het erg vinden om ...
Nem bánná, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Le lennék kötelezve, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ik zou u willen vragen, of ...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Kunt u ... aanbevelen ...
Tudna ajánlani ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
El tudná nekem küldeni a ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
U wordt dringend verzocht ...
Kérem, hogy sürgősen ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hálásak lennék, ha ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Het is ons oogmerk om ...
Az a szándékunk, hogy ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bij voorbaat dank.
Előre is megköszönve segítségét...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ik verheug mij op de samenwerking.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Várom, hogy megbeszéljük
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Ha több információra van szüksége
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Wij waarderen u als klant.
Értékeljük az Önök üzletét
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Ik hoor graag van u.
Várom a mihamarabbi válaszát
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Met vriendelijke groet,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός
Met vriendelijke groet,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Hoogachtend,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Met de beste groeten,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Groeten,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί