Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Geachte heer
尊敬的先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐/女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Beste Jan
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们因为...给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Wij schrijven u in verband met ...
我们写这封信是因为...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Met vriendelijke groet,
此致
Επίσημος χαιρετισμός
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Hoogachtend,
肃然至上
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Met de beste groeten,
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Groeten,
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί