Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

尊敬的主席先生,
Arvoisa Herra Presidentti,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
尊敬的先生,
Hyvä Herra,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的女士,
Hyvä Rouva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的先生/女士,
Hyvä vastaanottaja,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
尊敬的先生们,
Hyvät vastaanottajat,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
尊敬的收信人,
Hyvät vastaanottajat,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
尊敬的史密斯先生,
Hyvä herra Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯女士,
Hyvä rouva Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐,
Hyvä neiti Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
亲爱的约翰 史密斯,
Hyvä John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
亲爱的约翰,
Hyvä John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
我们因为...给您写信
Kirjoitamme teille koskien...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
我们写这封信是因为...
Kirjoitamme teille liittyen...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
因贵公司...
Koskien...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
鉴于贵公司...
Viitaten...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
我写这封信,想询问关于...的信息
Kirjoitan tiedustellakseni...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
我代表...给您写信
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
...诚挚推荐贵公司
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

请问您是否介意...
Olisikohan mahdollista...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
您是否能够...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能...,我将不胜感激
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
如果您能… ,我将非常感激
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
您能将…发送给我吗
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我们对接受/获得...很有兴趣
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我必须问您是否...
Haluan kysyä voisiko...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
您能推荐...吗?
Voisitteko suositella...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
您能将...发送给我吗?
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
请您尽快按要求将...
Pyydämme teitä välittömästi...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
如果您能...,我们将不胜感激
Olisimme kiitollisia jos...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
我们的意向是...
Tavoitteemme on...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
我们仔细考虑了您的建议和...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
很抱歉地通知您...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
提前谢谢您…
Kiittäen jo etukäteen...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
麻烦您请尽快回复,因为...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我很期待将来有合作的可能性。
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
谢谢您在这件事上的帮忙。
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
如果您需要更多信息...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
和您做生意,我们觉得很愉快。
Arvostamme asiakkuuttanne.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
请联系我,我的电话号码是...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
期待着尽快得到您的回复。
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
此致
Ystävällisin terveisin,
Επίσημος χαιρετισμός
此致
敬礼
Ystävällisin terveisin,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
肃然至上
Kunnioittavasti,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
祝好
Parhain terveisin,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
祝好
Terveisin,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί