Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的女士,
Bästa fru,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
亲爱的约翰,
Bäste John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
我们因为...给您写信
Vi skriver till er angående ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
我们写这封信是因为...
Vi skriver i samband med ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
因贵公司...
Vidare till ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
我写这封信,想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

请问您是否介意...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
您能将…发送给我吗
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我必须问您是否...
Jag måste fråga er om/angående ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
您能推荐...吗?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
您能将...发送给我吗?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
请您尽快按要求将...
Vi ber er omgående att ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
提前谢谢您…
Tack på förhand...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
如果您需要更多信息...
Om ni behöver mer information ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
此致
Med vänlig hälsning,
Επίσημος χαιρετισμός
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
祝好
Vänliga hälsningar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
祝好
Hälsningar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί