Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

尊敬的主席先生,
Geachte heer President
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
尊敬的先生,
Geachte heer
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
亲爱的约翰,
Beste Jan
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
我们因为...给您写信
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
我们写这封信是因为...
Wij schrijven u in verband met ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
因贵公司...
Met betrekking tot ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
鉴于贵公司...
Ten aanzien van ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
我写这封信,想询问关于...的信息
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
我代表...给您写信
Ik schrijf u uit naam van ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
...诚挚推荐贵公司
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

请问您是否介意...
Zou u het erg vinden om ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
您是否能够...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能...,我将不胜感激
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
如果您能… ,我将非常感激
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
您能将…发送给我吗
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我们对接受/获得...很有兴趣
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我必须问您是否...
Ik zou u willen vragen, of ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
您能推荐...吗?
Kunt u ... aanbevelen ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
您能将...发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
请您尽快按要求将...
U wordt dringend verzocht ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
如果您能...,我们将不胜感激
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
我们的意向是...
Het is ons oogmerk om ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
我们仔细考虑了您的建议和...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
很抱歉地通知您...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
提前谢谢您…
Bij voorbaat dank.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
麻烦您请尽快回复,因为...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我很期待将来有合作的可能性。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
如果您需要更多信息...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wij waarderen u als klant.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
请联系我,我的电话号码是...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
期待着尽快得到您的回复。
Ik hoor graag van u.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
此致
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
肃然至上
Hoogachtend,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
祝好
Met de beste groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
祝好
Groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί