Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

尊敬的主席先生,
Distinguido Sr. Presidente:
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
尊敬的先生,
Distinguido Señor:
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的女士,
Distinguida Señora:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的先生/女士,
Distinguidos Señores:
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
尊敬的先生们,
Apreciados Señores:
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
尊敬的收信人,
A quien pueda interesar
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
尊敬的史密斯先生,
Apreciado Sr. Pérez:
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐,
Apreciada Srta. Pérez:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐/女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
亲爱的约翰 史密斯,
Estimado Sr. Pérez:
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
亲爱的约翰,
Querido Juan:
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
我们因为...给您写信
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
我们写这封信是因为...
Le escribimos en referencia a...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
因贵公司...
Con relación a...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
鉴于贵公司...
En referencia a...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
我写这封信,想询问关于...的信息
Escribo para pedir información sobre...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
我代表...给您写信
Le escribo en nombre de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
...诚挚推荐贵公司
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

请问您是否介意...
¿Sería posible...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
您是否能够...
¿Tendría la amabilidad de...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能...,我将不胜感激
Me complacería mucho si...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
如果您能… ,我将非常感激
Le agradecería enormemente si pudiera...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
您能将…发送给我吗
¿Podría enviarme...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我们对接受/获得...很有兴趣
Estamos interesados en obtener/recibir...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我必须问您是否...
Me atrevo a preguntarle si...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
您能推荐...吗?
¿Podría recomendarme...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
您能将...发送给我吗?
¿Podría enviarme...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
请您尽快按要求将...
Se le insta urgentemente a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
如果您能...,我们将不胜感激
Estaríamos muy agradecidos si...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
您目前针对...的价格清单是什么样的?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
我们的意向是...
Es nuestra intención...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
我们仔细考虑了您的建议和...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
很抱歉地通知您...
Lamentamos informarle que...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
提前谢谢您…
Le agradecemos de antemano...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
麻烦您请尽快回复,因为...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Si requiere más información no dude en contactarme.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我很期待将来有合作的可能性。
Me complace la idea de trabajar juntos.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
谢谢您在这件事上的帮忙。
Gracias por su ayuda en este asunto.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
如果您需要更多信息...
Si requiere más información...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciamos hacer negocios con usted.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
请联系我,我的电话号码是...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
期待着尽快得到您的回复。
Espero tener noticias de usted pronto.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
此致
Se despide cordialmente,
Επίσημος χαιρετισμός
此致
敬礼
Atentamente,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
肃然至上
Respetuosamente,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
祝好
Saludos,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
祝好
Saludos,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί