Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

尊敬的主席先生,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐/女士,
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
亲爱的约翰 史密斯,
Estimata John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
亲爱的约翰,
Estimata John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
我们因为...给您写信
Ni skribas al vi pri...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
我们写这封信是因为...
Ni skribas en rilato kun...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
因贵公司...
Plu al...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
鉴于贵公司...
Kun referenco al...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
我写这封信,想询问关于...的信息
Mi skribas por demandi pri...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
我代表...给您写信
Mi skribas al vi nome de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
...诚挚推荐贵公司
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

请问您是否介意...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
您是否能够...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能...,我将不胜感激
Mi estus plej dankema, se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
如果您能… ,我将非常感激
Mi estus dankema, se vi povus...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
您能将…发送给我吗
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我们对接受/获得...很有兴趣
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我必须问您是否...
Mi devas peti vin, ĉu...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
您能推荐...吗?
Ĉu vi povas rekomendi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
您能将...发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
请您尽快按要求将...
Vi estas urĝe petita al...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
如果您能...,我们将不胜感激
Ni estus dankemaj, se...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
我们的意向是...
Ĝi estas nia intenco...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
我们仔细考虑了您的建议和...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
很抱歉地通知您...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
提前谢谢您…
Antaŭdankon…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
麻烦您请尽快回复,因为...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我很期待将来有合作的可能性。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
如果您需要更多信息...
Se vi bezonas pli informon...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
和您做生意,我们觉得很愉快。
Ni dankas vian negocon.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
请联系我,我的电话号码是...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
期待着尽快得到您的回复。
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
此致
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός
此致
敬礼
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
肃然至上
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
祝好
Ĉion bonan,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
祝好
Ĉion bonan,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί