Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的女士,
Kære Fru,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
尊敬的收信人,
Til hvem det vedkommer,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kære Fr. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
亲爱的约翰,
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
我们因为...给您写信
Vi skriver til jer angående...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
我们写这封信是因为...
Vi skriver i forbindelse med...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
因贵公司...
I fortsættelse af...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
鉴于贵公司...
I henhold til...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
我写这封信,想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

请问您是否介意...
Vil du have noget imod at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
您是否能够...
Kunne du være så venlig at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能...,我将不胜感激
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
如果您能… ,我将非常感激
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
您能将…发送给我吗
Vil du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
您能将...发送给我吗?
Kan du venligst sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
请您尽快按要求将...
Du er snarest anmodet til at...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
如果您能...,我们将不胜感激
Vi vil være taknemmelig hvis...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
我们的意向是...
Det er vores hensigt at...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
很抱歉地通知您...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
提前谢谢您…
Tak på forhånd...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
如果您需要更多信息...
Hvis du ønsker mere information...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på jeres forretning.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
请联系我,我的电话号码是...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
此致
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
肃然至上
Med respekt,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
祝好
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
祝好
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί