Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

尊敬的主席先生,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
尊敬的先生,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的女士,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的先生/女士,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
尊敬的先生们,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
尊敬的收信人,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
尊敬的史密斯先生,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯女士,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐/女士,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
亲爱的约翰 史密斯,
Lieber Herr Schmidt,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
亲爱的约翰,
Lieber Johann,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
我们因为...给您写信
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
我们写这封信是因为...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
因贵公司...
Bezug nehmend auf...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
鉴于贵公司...
In Bezug auf...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
我写这封信,想询问关于...的信息
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
我代表...给您写信
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
...诚挚推荐贵公司
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

请问您是否介意...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
您是否能够...
Wären Sie so freundlich...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能...,我将不胜感激
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
如果您能… ,我将非常感激
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
您能将…发送给我吗
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我们对接受/获得...很有兴趣
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我必须问您是否...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
您能推荐...吗?
Können Sie ... empfehlen...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
您能将...发送给我吗?
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
请您尽快按要求将...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
如果您能...,我们将不胜感激
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
我们的意向是...
Wir beabsichtigen...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
我们仔细考虑了您的建议和...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
很抱歉地通知您...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
提前谢谢您…
Vielen Dank im Voraus...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
麻烦您请尽快回复,因为...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我很期待将来有合作的可能性。
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
谢谢您在这件事上的帮忙。
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
如果您需要更多信息...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wir schätzen Sie als Kunde.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
请联系我,我的电话号码是...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
期待着尽快得到您的回复。
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
此致
Mit freundlichen Grüßen
Επίσημος χαιρετισμός
此致
敬礼
Mit freundlichen Grüßen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
肃然至上
Hochachtungsvoll
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
祝好
Herzliche Grüße
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
祝好
Grüße
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί