Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

尊敬的主席先生,
Monsieur le président,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
尊敬的先生,
Monsieur,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的女士,
Madame,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的先生/女士,
Madame, Monsieur,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
尊敬的先生们,
Madame, Monsieur,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
尊敬的收信人,
Aux principaux concernés,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
尊敬的史密斯先生,
Monsieur Dupont,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯女士,
Madame Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐,
Mademoiselle Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐/女士,
Madame Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
亲爱的约翰 史密斯,
Monsieur Dupont,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
亲爱的约翰,
Cher Benjamin,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
我们因为...给您写信
Nous vous écrivons concernant...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
我们写这封信是因为...
Nous vous écrivons au sujet de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
因贵公司...
Suite à...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
鉴于贵公司...
En référence à...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
我写这封信,想询问关于...的信息
J'écris afin de me renseigner sur...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
我代表...给您写信
Je vous écris de la part de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
...诚挚推荐贵公司
Votre société fut recommandée par...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

请问您是否介意...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
您是否能够...
Auriez-vous l'amabilité de...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能...,我将不胜感激
Je vous saurai gré de...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
如果您能… ,我将非常感激
Je vous saurai gré de...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
您能将…发送给我吗
Pourriez-vous me faire parvenir...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我们对接受/获得...很有兴趣
Nous sommes intéressés par la réception de...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我必须问您是否...
Je me permets de vous demander si...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
您能推荐...吗?
Pourriez-vous recommander...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
您能将...发送给我吗?
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
请您尽快按要求将...
Nous vous prions de...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
如果您能...,我们将不胜感激
Nous vous serions reconnaissants si...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Quelle est votre liste des prix pour...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
我们的意向是...
Notre intention est de...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
我们仔细考虑了您的建议和...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
很抱歉地通知您...
Nous regrettons de vous informer que...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
提前谢谢您…
En vous remerciant par avance...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
麻烦您请尽快回复,因为...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我很期待将来有合作的可能性。
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
谢谢您在这件事上的帮忙。
Merci pour votre aide.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
如果您需要更多信息...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
和您做生意,我们觉得很愉快。
Merci de votre confiance.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
请联系我,我的电话号码是...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
期待着尽快得到您的回复。
Dans l'attente de votre réponse.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
此致
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Επίσημος χαιρετισμός
此致
敬礼
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
肃然至上
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
祝好
Meilleures salutations,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
祝好
Cordialement,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί