Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

代表取締役社長 ・・・・様
尊敬的主席先生,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
拝啓
尊敬的先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
拝啓
尊敬的女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
拝啓
尊敬的先生/女士,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
尊敬的先生们,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
関係者各位
尊敬的收信人,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
佐藤愛子様
尊敬的史密斯小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
佐藤愛子様
尊敬的史密斯小姐/女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
佐藤太郎様
亲爱的约翰 史密斯,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
佐藤太郎様
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
我们因为...给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
一同に変わって・・・
我们写这封信是因为...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
先日の・・・の件ですが、
因贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
・・・にさらに付け加えますと、
鉴于贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
・・・についてお伺いします。
我写这封信,想询问关于...的信息
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
・・・に代わって連絡しております。
我代表...给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
...诚挚推荐贵公司
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

・・・・していただけないでしょうか。
请问您是否介意...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
您是否能够...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
・・・・していただけると大変ありがたいです。
如果您能...,我将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
・・・・していただければ幸いです。
如果您能… ,我将非常感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
・・・・していただけますか?
您能将…发送给我吗
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
是非・・・・を購入したいと思います。
我们对接受/获得...很有兴趣
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
・・・・は可能でしょうか。
我必须问您是否...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
・・・・を紹介していただけますか。
您能推荐...吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
・・・・をお送りください。
您能将...发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
至急・・・・してください。
请您尽快按要求将...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
・・・・していただけませんでしょうか。
如果您能...,我们将不胜感激
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
・・・・することを目的としております。
我们的意向是...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
我们仔细考虑了您的建议和...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
大変申し訳ございませんが・・・・
很抱歉地通知您...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
・・・・してくださいますようお願いいたします。
提前谢谢您…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
麻烦您请尽快回复,因为...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
お取り引きを開始させていただきたく思います。
我很期待将来有合作的可能性。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
お力添えいただきありがとうございます。
谢谢您在这件事上的帮忙。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
さらに情報が必要な場合は・・・・
如果您需要更多信息...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
ありがとうございました。
和您做生意,我们觉得很愉快。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
请联系我,我的电话号码是...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
お返事を楽しみにしています。
期待着尽快得到您的回复。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
敬具
此致
Επίσημος χαιρετισμός
敬具
此致
敬礼
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
敬白
肃然至上
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
どうぞよろしくお願いします。
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
どうぞよろしくお願いします。
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί