Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Kara Sinjoro Prezidanto,
Arvoisa Herra Presidentti,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä vastaanottaja,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John,
Hyvä John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
Kirjoitamme teille koskien...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
Kirjoitamme teille liittyen...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
Koskien...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
Viitaten...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
Olisikohan mahdollista...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
Haluan kysyä voisiko...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi povas rekomendi...
Voisitteko suositella...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi estas urĝe petita al...
Pyydämme teitä välittömästi...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
Olisimme kiitollisia jos...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco...
Tavoitteemme on...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
Kiittäen jo etukäteen...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas pli informon...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas vian negocon.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
Kunnioittavasti,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
Terveisin,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί