Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Kara Sinjoro Prezidanto,
Vážený pane prezidente,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane/Vážená paní,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John,
Milý Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
Obracíme se na vás ohledně...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
V návaznosti na...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
V návaznosti na...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
Píši vám, abych vás informoval o...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
Píši Vám jménem...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vadilo by Vám, kdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Máme zájem o získání/obdržení...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
Musím vás požádat, zda...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi povas rekomendi...
Mohl(a) byste doporučit...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi estas urĝe petita al...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna listoprezo por...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco...
Naším záměrem je, aby...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Je nám líto vás informovat, že...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
Děkuji Vám předem...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Těším se na možnou spolupráci.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas pli informon...
Pokud budete potřebovat více informací...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas vian negocon.
Vážíme si vaší práce.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na Vaší odpověď.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
S pozdravem,
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
Se srdečným pozdravem,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
S úctou,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
S pozdravem, / Zdravím,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί