Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Kara Sinjoro Prezidanto,
Уважаемый г-н президент
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Уважаемый г-н ...
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Уважаемая госпожа
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Уважаемый...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John,
Привет, Иван!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
Пишем вам по поводу...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
Мы пишем в связи с ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
Ввиду...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
В отношении...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ваша компания была рекомендована...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
Вы не против, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Будьте любезны...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
Буду очень благодарен, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Не могли бы вы прислать мне...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Мы заинтересованы в получении...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
Вынужден (с)просить вас...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi povas rekomendi...
Не могли бы вы посоветовать...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Пришлите пожалуйста...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi estas urĝe petita al...
Вам необходимо срочно...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
Мы были бы признательны, если..
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna listoprezo por...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco...
Мы намерены...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
Заранее спасибо...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Спасибо за помощь в этом деле.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Я хотел бы обсудить это с вами
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas pli informon...
Если вам необходимо больше информации...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas vian negocon.
Мы ценим ваш вклад
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
С уважением ваш...
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί