Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Kara Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John,
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
Továbbá...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
A ....ajánlásával ....
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
Érdeklődnék, hogy ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi povas rekomendi...
Tudna ajánlani ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
El tudná nekem küldeni a ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi estas urĝe petita al...
Kérem, hogy sürgősen ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennék, ha ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco...
Az a szándékunk, hogy ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
Előre is megköszönve segítségét...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszéljük
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas pli informon...
Ha több információra van szüksége
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas vian negocon.
Értékeljük az Önök üzletét
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a mihamarabbi válaszát
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί