Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Kara Sinjoro Prezidanto,
Geachte heer President
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Geachte heer
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John,
Beste Jan
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
Wij schrijven u in verband met ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
Met betrekking tot ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
Ten aanzien van ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
Zou u het erg vinden om ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
Ik zou u willen vragen, of ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi povas rekomendi...
Kunt u ... aanbevelen ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi estas urĝe petita al...
U wordt dringend verzocht ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna listoprezo por...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco...
Het is ons oogmerk om ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
Bij voorbaat dank.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas pli informon...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas vian negocon.
Wij waarderen u als klant.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoor graag van u.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
Hoogachtend,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
Groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί