Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Kara Sinjoro Prezidanto,
代表取締役社長 ・・・・様
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
拝啓
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
拝啓
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
拝啓
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
関係者各位
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
佐藤愛子様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
佐藤愛子様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
佐藤太郎様
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John,
佐藤太郎様
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
一同に変わって・・・
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
先日の・・・の件ですが、
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
・・・にさらに付け加えますと、
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
・・・についてお伺いします。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
・・・に代わって連絡しております。
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
・・・・していただけないでしょうか。
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
・・・・していただければ幸いです。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
・・・・していただけますか?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
是非・・・・を購入したいと思います。
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
・・・・は可能でしょうか。
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi povas rekomendi...
・・・・を紹介していただけますか。
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
・・・・をお送りください。
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi estas urĝe petita al...
至急・・・・してください。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
・・・・していただけませんでしょうか。
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna listoprezo por...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco...
・・・・することを目的としております。
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
大変申し訳ございませんが・・・・
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
お力添えいただきありがとうございます。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas pli informon...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas vian negocon.
ありがとうございました。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
お返事を楽しみにしています。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
敬具
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
敬具
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
敬白
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
どうぞよろしくお願いします。
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
どうぞよろしくお願いします。
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί