Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Kara Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Kære Fru,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det vedkommer,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John,
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til jer angående...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i forbindelse med...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
I fortsættelse af...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
I henhold til...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vil du have noget imod at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Kunne du være så venlig at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Vil du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi povas rekomendi...
Kan du anbefale...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kan du venligst sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi estas urĝe petita al...
Du er snarest anmodet til at...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna listoprezo por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco...
Det er vores hensigt at...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas pli informon...
Hvis du ønsker mere information...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas vian negocon.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
Med respekt,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί