Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Kara Sinjoro Prezidanto,
Monsieur le président,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Monsieur,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Madame,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Madame, Monsieur,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Madame, Monsieur,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
Aux principaux concernés,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Monsieur Dupont,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Madame Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Mademoiselle Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Madame Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Monsieur Dupont,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John,
Cher Benjamin,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
Nous vous écrivons concernant...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
Nous vous écrivons au sujet de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
Suite à...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
En référence à...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
J'écris afin de me renseigner sur...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
Je vous écris de la part de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Votre société fut recommandée par...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Auriez-vous l'amabilité de...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
Je vous saurai gré de...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
Je vous saurai gré de...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
Je me permets de vous demander si...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi povas rekomendi...
Pourriez-vous recommander...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi estas urĝe petita al...
Nous vous prions de...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
Nous vous serions reconnaissants si...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna listoprezo por...
Quelle est votre liste des prix pour...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco...
Notre intention est de...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Nous regrettons de vous informer que...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
En vous remerciant par avance...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Merci pour votre aide.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas pli informon...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas vian negocon.
Merci de votre confiance.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Dans l'attente de votre réponse.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
Meilleures salutations,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
Cordialement,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί