Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnule/Doamnă,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
În atenţia celor interesaţi,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
Dragă Mihai,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with...
Vă scriem în legătură cu...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
În legătură cu...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
Referitor la...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
V-ar deranja dacă....
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
Sunteţi amabil să...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
Ne interesează să obţinem/primim...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
Trimiteţi-mi, vă rog...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
V-am fi recunoscători dacă...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
Cu stimă,
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
Cu respect,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
Cu bine,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί