Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Dear Mr. President,
Distinguido Sr. Presidente:
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
Distinguido Señor:
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
Distinguida Señora:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Distinguidos Señores:
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Apreciados Señores:
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
A quien pueda interesar
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
Querido Juan:
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with...
Le escribimos en referencia a...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
Con relación a...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
En referencia a...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
Escribo para pedir información sobre...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
Le escribo en nombre de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
¿Sería posible...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
¿Tendría la amabilidad de...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
Me complacería mucho si...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
Estamos interesados en obtener/recibir...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
Me atrevo a preguntarle si...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
¿Podría recomendarme...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
Se le insta urgentemente a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
Estaríamos muy agradecidos si...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
Es nuestra intención...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
Lamentamos informarle que...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
Le agradecemos de antemano...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
Si requiere más información...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
Espero tener noticias de usted pronto.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
Se despide cordialmente,
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
Atentamente,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
Respetuosamente,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
Saludos,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
Saludos,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί