Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Dear Mr. President,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
Estimata sinjoro,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
Estimata sinjorino,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Estimataj sinjoroj,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Estimata John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
Estimata John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
Ni skribas al vi pri...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with...
Ni skribas en rilato kun...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
Plu al...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
Kun referenco al...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
Mi skribas por demandi pri...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
Mi skribas al vi nome de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
Ĉu vi kontraŭus, se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
Mi estus plej dankema, se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
Mi estus dankema, se vi povus...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
Mi devas peti vin, ĉu...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
Ĉu vi povas rekomendi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
Vi estas urĝe petita al...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
Ni estus dankemaj, se...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
Kio estas via nuna listoprezo por...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
Ĝi estas nia intenco...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
Antaŭdankon…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
Se vi bezonas pli informon...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
Ni dankas vian negocon.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί