Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Dear Mr. President,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
Lieber Johann,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
Bezug nehmend auf...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
In Bezug auf...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
Wären Sie so freundlich...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
Können Sie ... empfehlen...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
Wir beabsichtigen...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
Vielen Dank im Voraus...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
Mit freundlichen Grüßen
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
Mit freundlichen Grüßen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
Hochachtungsvoll
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
Herzliche Grüße
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
Grüße
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί