Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Dear Mr. President,
Monsieur le président,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
Monsieur,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
Madame,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Madame, Monsieur,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Madame, Monsieur,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
Aux principaux concernés,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Monsieur Dupont,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Madame Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Mademoiselle Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Madame Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Monsieur Dupont,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
Cher Benjamin,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
Nous vous écrivons concernant...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with...
Nous vous écrivons au sujet de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
Suite à...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
En référence à...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
J'écris afin de me renseigner sur...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
Je vous écris de la part de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
Votre société fut recommandée par...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
Auriez-vous l'amabilité de...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
Je vous saurai gré de...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
Je vous saurai gré de...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
Pourriez-vous me faire parvenir...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
Nous sommes intéressés par la réception de...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
Je me permets de vous demander si...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
Pourriez-vous recommander...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
Nous vous prions de...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
Nous vous serions reconnaissants si...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
Quelle est votre liste des prix pour...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
Notre intention est de...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
Nous regrettons de vous informer que...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
En vous remerciant par avance...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
Merci pour votre aide.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
Merci de votre confiance.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
Dans l'attente de votre réponse.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
Meilleures salutations,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
Cordialement,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί