Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

- (příloha)
ap. (apendico)
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
přibl. (přibližně)
proks. (proksimume)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
lit. (literatura)
bibliog. (bibliografio)
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
cca (cirka)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
kap. (kapitola)
ĉa. (ĉapitro)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
- (sloupec)
kol. (kolono)
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
dis. (disertace, disertační práce)
dis. (disertacio)
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
edit. (editována kým)
ed. (eldonita de)
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
např. (například)
ekz. (ekzemplo)
Ορισμός ενός παραδείγματος
zejm. (zejména)
prec. (precipe)
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
atd. (a tak dále)
ktp. (kaj tiel plu)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
obr. (obrázek)
fig. (figuro)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
tj. (to jest)
t.e. (tio estas)
Ανάπτυξη μιας ιδέας
vč. (včetně)
ink. (inkluzive)
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
Pozn. (poznámka)
N.B. (notu bene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
str. (strana)
p. (paĝo)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
str. (strany)
pj. (paĝoj)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
- (předmluva)
pref. (prefaco)
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
publ. (publikováno kým)
eld. (eldonita de)
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
rev. (revidováno kým)
rev. (reviziita de)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
dot. (dotisk)
rep. (represo)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
přel. (přeloženo kým)
trad. (tradukita de)
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
obj. (objem)
vol. (volumo)
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας